در دنيا گونه هاي متعددي عقرب وجود دارد كه فقط تعداد اندكي از آنها براي انسان خطرناك هستند. بيش از نود درصد از عقرب گزيدگي ها در دست روي مي دهد و كودكان نيز بيشتر در معرض عقرب زدگي هستند.

توجه داشته باشيد بيشترين عقرب هاي سمي ايران در مناطق كويري نزديك كاشان زندگي مي كنند.نوع ديگر عقرب خطرناكي به نام گارديم در استان خوزستان وجود دارد .